06. Разни

06. Разни

06. Разни

18 март 2013

Първо правило: Добри имена на променливи

Променливите обикновенно отговарят за съществуващи обекти/концепции в реалния проблем, който решавате. Това ги прави идеални за комуникиране на идеята на кода. За целта, обаче, се налага да избирате смислени имена.

Типична грешка

# Грешно
temp = sqrt(b ** 2 - 4 * a * c)
x1 = (-b + temp) / (2 * a)
x2 = (-b - temp) / (2 * a)

# По-правилно
discriminant = sqrt(b ** 2 - 4 * a * c)
x1 = (-b + discriminant) / (2 * a)
x2 = (-b - discriminant) / (2 * a)

Лоши имена

old = read_old()
tpl = get_values("c:/")
tup = {}
for t in tpl:
  if old[t] != tpl[t]: continue
  tup.update({t:tpl[t]})

show(tup)
save(tpl)

Добри имена

old_hashsums = read_cached_hashsums()
new_hashsums = find_hashsums('c:/')

changed_files = {}
for filename in old_hashsums:
  if old_hashsums[filename] != new_hashsums[filename]:
    changed_files[filename] = new_hashsums[filename]

report_changes(changed_files)
save_hashsums(new_hashsums)

Функция/Метод > Блок с коментар

Функциите са едно от най-често използваните средства в програмирането. И все пак, причините за които има смисъл да създавате функция са.

Именуване на функции

При именуване на рутини се съобразявайте внимателно със следните неща.

Как пишем документация

# Това е моята функция, която променя флукса на
# кондензатора
def modify_flux_capacitor(new_value):
  ...

Не.

Как пишем документация

def modify_flux_capacitor(new_value):
  # Това е моята функция, която променя флукса на
  # кондензатора
  ...

Не.

Как пишем документация

def modify_flux_capacitor(new_value):
  """Това е моята функция, която променя флукса на
  кондензатора."""
  ...

Здравейте, docstrings!

some_function.__doc__

.pyc

Модули

Модули

# delorean/__init__.py
def time_travel_possible(speed):
  return speed >= 88

# mcfly.py
from delorean import time_travel_possible

Модули

from module import a, b, c
a()

Модули

from module import a, b, c
a()

from module import a as b
b()

Модули

from module import a, b, c
a()

from module import a as b
b()

from django.contrib.auth.models import User
my_user = User()

Модули

from module import a, b, c
a()

from module import a as b
b()

from django.contrib.auth.models import User
my_user = User()

from module import * # не се препоръчва

Модули

from django.db import models
my_model = models.Model()

Модули

import datetime
now = datetime.datetime.now()

import os, sys
sys.path.append('/h4x0r')

Кохезия

„Кохезията“ на една рутина смътно описва действието й. Като говорим за „добра кохезия“ имаме предвид, че една рутина прави едно единствено нещо и го прави добре. Най-силния вид „кохезия“ е функционалната.

Приемливи видове кохезия

Неприемливи видове кохезия

Аргументи на функциите

Не ползвайте глобални променливи

Когато пишете функции, не ползвайте глобални променливи. Ама въобще. Най-честия случай на неправилно ползване на глобавни променливи е когато се употребяват за комуникация между функции. Никога не правете това. В рядките случаи, в които имате нужда от „глобални“ обекти правете Singleton-и или thread.local-и.

Не ползвайте goto

В Python няма goto. Ако случайно пишете на друг език, в който има goto, това правило остава - не ползвайте goto.

Не използвайте глупави низове в съобщенията за грешка

Еквивалентност

Имате два обекта. Те са равни ако…

Observational equivalence

…с произволна поредица от observer методи не може да разберете дали те са различни или не.

Behavioral equivalence

…с произволна поредица от observer-и и мутатори не може да разберете дали те са различни или не.

Design by Contract

За всеки метод се дефинира следното:

Наследяването е зло

Кой кого?

class Rectangle:
    def a(self): ...
    def b(self): ...
    def setA(self, a): ...
    def setB(self, b): ...

class Square:
    def a(self): ...
    def setSide(self, side): ...

Liskov's Substitution Principle

Клас Б може да наследи от клас А, само ако на всички места на които може да използвате инстанция на А може да използвате инстанция на Б.

Liskov's Substitution Principle (2)

В термините на Design by Contract Б може да наследи А ако:

Design Patterns

The second coming of Jesus.

Въпроси?